Wat is de Tilburgse Sportraad?

Stichting Tilburgse Sportraad is een adviesorgaan voor de Gemeente Tilburg dat gevraagd en ongevraagd het College en de Gemeenteraad adviseert over alles wat met sport en bewegen te maken heeft.

Jaarverslag 2019 en jaarwerkplan 2020

Het jaarverslag 2019 en het jaarwerkplan is te vinden bij downloads!

Vergadering december 2020

Op woensdag 2 december 2020 heeft de TSR haar laatste periodieke vergadering gehad van 2020. Het is een gek jaar geweest met corona. Dit heeft invloed op de sportsector, maar toont ook het belang van een gezonde leefstijl aan. Tijdens de vergadering is de TSR door Brigitte Musters geïnformeerd over de voortgang van het Tilburgs Sportakkoord. Het is goed om te zien, dat ondanks de corona, veel ambities voortvarend van start zijn gegaan. Afgelopen week heeft Brigitte de eerste communicatie uiting verstuurd. Samen met de gemeente is Brigitte de stuurgroep van het Tilburgs Sportakkoord verder vorm aan het geven en worden ook de verbindingen met het lokaal preventieakkoord verkend.

Regisseur Tilburgs Sportakkoord

Het uitvoeringsbudget voor het Tilburgs Sportakkoord is door het Rijk toegewezen, wat betekent dat we nu echt de vervolg stappen kunnen gaan zetten. Er us een regisseur voor het Tilburgs Sportakkoord aangesteld in de persoon van Brigitte Musters. Brigitte is directeur bij SSNB, betrokken bij diverse landelijke ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen en bovenal trotse en betrokken inwoner van Tilburg.

Brigitte start per direct in de rol van regisseur. Brigitte is te bereiken via b.musters@ssnb.nl of 06-53 12 93 50.

Wat doen wij?

Als onafhankelijk adviesorgaan zorgen wij ervoor dat de gemeente Tilburg bij de ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid gebruik kan maken van de kennis, ervaring en standpunten van de Tilburgse sportwereld. Wij doen dat in voortdurend contact met sportend en bewegend Tilburg: met clubs en andere (commerciële) sportaanbieders, met individueel of met ongebonden sportende en bewegende Tilburgers, en met maatschappelijke organisaties in de sfeer van bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en sociaal werk die sport en bewegen net als wij belangrijk vinden.

Doel van de Tilburgse Sportraad

De stichting heeft als doel het activeren en stimuleren van alle Tilburgers tot sportbeoefening en bewegen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Ons team

#13
Frans van de Ven Voorzitter
#03
Theo van den Hoek Vice-voorzitter
#14
Jan Bellemakers Secretaris / penningmeester
#99
Frans-Jan Bertens
#04
Marlies Barthel
#10
Max van Veen
#11
Yvonne Visser
#12
Martijn Musters
#25
Maaike van Santvoort
#282
Tony Weggemans
#33
Frederik Theuwis
logo-team

Onze gesprekspartners

logo

Sportverenigngen

De Tilburgse sportverenigingen zijn zeer belangrijk in de Tilburgse sport. We onderhouden dan ook regelmatig contact met de besturen van de verenigingen.

logo

Gemeente Tilburg

Het Sportbedrijf, de verenigingsondersteuning, de wethouder Sport en de sportwoordvoerders van de politieke partijen spreken wij regelmatig om kennis uit te wisselen.

logo

Commerciele sportaanbieders

Wij zoeken contact met commerciele sportaanbieders om te bespreken wat er voor deze partijen speelt in onze stad.

logo

Ongebonden sporters

Steeds meer mensen sporten ongebonden waardoor het sportlandschap verandert. Ook met deze groep Tilburgers proberen wij in contact te komen, zodat wij ook goed weten wat daar speelt.

Vergadering november 2020

Woensdag 4 november heeft de Tilburgse Sportraad online haar periodieke vergadering gehad. Uiteraard is stilgestaan bij de nieuwe corona maatregelen en de effecten van corona op het Tilburgse sportlandschap. De TSR maakt zich zorgen over effecten op lange termijn en wil hierover graag in gesprek met de Tilburgse sportwereld. Dit wordt meegenomen in het proces om te komen tot een nieuw Manifest 2021 -2025. Tijdens de vergadering hebben we een planning gemaakt om in samenspraak met het veld te komen tot dat manifest. Ten slotte zijn we blij dat het Tilburgs Sportakkoord met de komst van de regisseur tot uitvoering komt.

Vergadering oktober 2020

Noodgedwongen heeft de TSR vergadering van oktober 2020 online plaatsgevonden. Hierdoor hebben we helaas geen bezoek kunnen brengen aan een Tilburgse sportorganisatie. We hebben wel stil gestaan bij enkele ontwikkelingen. Zo hebben we gesproken over de doorstart van het Tilburgs Sportakkoord, waarvoor een regisseur is gestart. Hiernaast hebben we teruggeblikt op het in 2017 opgeleverde manifest van de sportraad en vooruitgeblikt op het proces om te komen tot een nieuw manifest. En zijn we blij met de ontwikkelingen van het topsportfonds.

Vergadering September

Tijdens de eerste vergadering van de TSR na de zomer waren we te gast bij HC Tilburg. HC Tilburg is met 2.400 leden de grootste vereniging van Tilburg. Directeur Marcel van de Rande heeft ons meegenomen in de ambities van de club en de gevolgen van corona. Corona zorgt binnen de vereniging voor diverse uitdagingen (financieel en bij de uitvoering/handhaving van de maatregelen), maar brengt ook mooie nieuwe innovatieve ideeën, zoals Sevens Hockey.

Tijdens de vergadering is Frederik Theuwis (directeur Hall of Fame) als nieuw lid welkom geheten. We zijn blij met een toevoeging vanuit de Urban Sports. Verder is er stil gestaan bij het Tilburgs Sportakkoord, de ambities rondom #Team Tilburg en de voorbereiding van een nieuw manifest.

Vergadering juli

Op 1 juli 2020 kon de TSR voor het eerst weer fysiek op locatie vergaderen. We waren te gast bij outdoorbedrijf Outrex (www.outrex.nl). Een organisatie die uiteenlopende outdoor activiteiten organiseert voor jong en oud en daarnaast diverse trainingsprogramma’s aanbiedt voor o.a. jongeren die op school uitvallen. Een mooi bedrijf verscholen in de bossen achter Amarant.

Tijdens de vergadering is er een halfjaarlijkse evaluatie gedaan van het jaarplan van de TSR. Men is tevreden over de huidige werkwijze en wil dat continueren. Verder is ook wethouder Dols aangesloten. Hij heeft met de TSR gesproken over diverse accommodatievraagstukken in Tilburg en over de doorontwikkeling van het Tilburgs Sportakkoord, diverse ambities op het gebied van sport als middel en de ambitie Team Tilburg.

Vergadering Februari

Woensdag 5 februari is de Tilburgse Sportraad zelf op de sportieve tour gegaan! Ter ere van het afscheid van Sportraad lid Ida Damen, die drie jaar lang de Tilburgse Sportraad heeft verrijkt, heeft de Sportraad zich gewaagd aan een potje jeu de boules bij de nieuwe jeu de boules bar BoulesBitesBar in Tilburg. Uiteraard is er ook nog vergaderd waarbij de agenda in het teken stond van het jaarverslag 2019 en het jaarwerkplan 2020. Daarnaast is de stand van zaken rondom het lokaal sportakkoord besproken, wat in april tot afronding zal gaan komen.

Vergadering januari 2020

Op 8 januari was de Sportraad te gast bij Atletiekvereniging Attila. Het bestuur van Attila bestaat uit drie bestuursleden die goede afstemming hebben met de vele commissies. Op deze manier verdelen ze de taken, een aanpak die goed werkt. Daarnaast hebben een aantal jeugdleden de cursus ”jonge bestuurders” gevolgd. Zij sluiten roulerend aan bij de bestuursvergadering en onderhouden o.a. ook de contacten met de commissies. De grote wens van Attila is om de atletiekbaan te verhuizen naar een bosrijk gebied. Dat brengt een grote meerwaarde mee voor de lopers. Hierover worden gesprekken gevoerd met de gemeente en kijkt Attila met andere verenigingen hoe ze kunnen samenwerken op een nieuwe locatie. De vergadering stond in het teken van een grote bijeenkomst begin maart voor de afronding van het Tilburgs Sportakkoord.

Vergadering december 2019

Maandag 25 november was de Sportraad te gast bij Sportinstituut Ooms in Tilburg Noord. Naast de locatie in Noord is Ooms ook gevestigd in de Reeshof en Berkel-Enschot. Wat Ooms speciaal maakt als sportschool is dat zij  kleine groepstrainingen aanbieden en voldoende begeleiding en aandacht erg belangrijk vinden. Ook voor kinderen bieden ze een breed scala aan sporten aan. Zo kan je er bijv. dansen of judotraining volgen. Verder stond het lokaal sportakkoord op de agenda van de vergadering, waar naar verwachting rond januari/februari een bijeenkomst voor wordt georganiseerd in samenwerking met de Sportraad. Ook gaf de werkgroep topsport en talentontwikkeling een interessante terugkoppeling van de bevindingen die zij het afgelopen jaar hebben gedaan op dit thema.

Vergadering november 2019

Woensdag 6 november was de Sportraad te gast bij Honk- en Softbalcombinatie de Blue Lions in Tilburg. De enige honk- en softbalvereniging in Tilburg en nog niet bij iedereen bekend, maar zeker de moeite waard om er meer over te weten te komen. Zo kunnen vrouwen bijvoorbeeld ook aansluiten bij een honkbalteam, als ze liever honkbal doen dan softbal.

Verder sloot Paul Broers, adviseur lokale sport, aan bij de vergadering. Hij zorgt ervoor dat sportverenigingen zo goed mogelijk betrokken worden bij het vormen van het lokale sportakkoord in Tilburg. Daarnaast is er vanuit NOC*NSF budget beschikbaar om verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen met ontwikkeling van de vereniging, ook daarvoor is Paul contactpersoon.

Adviseur lokale sport

Mijn naam is Paul Broers en ik ben namens de sportbonden, NOC*NSF en NL Actief als Adviseur lokale sport verbonden aan de gemeente Tilburg. Deze functie is gekoppeld aan het Lokaal Sportakkoord.

 

De Adviseur lokale sport ondersteunt, adviseert en helpt de lokale sportaanbieders bij het tot stand komen en het uitvoeren van het Sportakkoord.  Deze adviseur vervult zijn rol in nauwe samenwerking met de Sportformateur en sportbedrijf Tilburg. In tegenstelling tot de Sportformateur blijft de Adviseur Lokale Sport in beeld nadat het lokale sportakkoord is gesloten. Hij kan daarmee zorgen voor continuïteit bij de opstart van de uitvoeringsfase.

 

Verder beschikt de Adviseur Lokale sport over een Servicebudget waar clubs een aanvraag kunnen doen voor opleidingen, inspiratiesessie, workshops en procesbegeleiding. Kijk hier voor meer info over de Services.

 

Mocht u vragen hebben of informatie willen over de mogelijkheden van de Services neem dan contact met mij op: paul.broers@adviseurlokalesport.nl

Vergadering oktober 2019

Op woensdag 2 oktober waren wij te gast bij hockeyclub Berkel-Enschot. De secretaris van het bestuur heeft ons een goed beeld van de 46 jaar oude club kunnen vertellen. Berkel-Enschot is een echt hockeydorp en dat is te zien aan deze bruisende vereniging. Verder sloot Dave Schoonen, sportformateur van het lokaal sportakkoord van Tilburg, aan bij de vergadering om de ontwikkelingen rondom het lokaal sportakkoord met de TSR door te nemen. Voor het laatste agendapunt sloot een medewerker van gemeente Tilburg aan om een toelichting te geven op het accommodatieplan waar gemeente Tilburg mee bezig is.  Het accommodatieplan zorgt o.a. voor meer inzicht in het gebruik van accommodaties en de behoefte aan accommodaties.

Vergadering augustus 2019

Woensdag 7 augustus is de Tilburgse Sportraad (TSR) op bezoek geweest bij tennisvereniging Quirijn. Ondanks dat ook Quirijn de landelijke trend van het dalen van de ledenaantallen voor de tennissport merkt, hebben ze een bloeiende vereniging waarbij ze onlangs in twee prachtige nieuwe padelbanen hebben geïnvesteerd.

Na de rondleiding bij Quirijn heeft de TSR aandacht besteed aan het lokale sportakkoord. Hierbij staan drie thema’s centraal: het sociaal domein, gezondheidszorg en jeugd 12-18 jaar. Bij de vergadering zijn deze thema’s verder uitgediept door de TSR.