Gepubliceerd: 23 februari 2022 Naar het nieuwsoverzicht

Themagroep accommodaties: terugblik 2021

De werkgroep accommodaties en voorzieningen is gericht op omvang, kwaliteit en benutting van het bestand aan sportaccommodaties in de gemeente Tilburg. De werkgroep heeft zich het afgelopen jaar met drie onderwerpen bezig gehouden:

  1. Volgen van de ontwikkelingen op Stappegoor.

In februari heeft de werkgroep overleg gehad met de gemeente. Daarnaast heeft de wethouder de TSR over de voortgang geïnformeerd tijdens de bestuursvergadering van 3 maart 2021.

De oplevering van de twee sporthallen die bij het Koning Willem II college worden gebouwd staat gepland in 2023. De exploitatie gaat via het Willem II College lopen, maar de verhuur gaat via de gemeente om de uniforme tarieven te behouden. Verder is er wel een toezegging dat er een turnhal gebouwd gaat worden op Stappegoor (deze is gepland naast T-Kwadraat, waar nu de grote parkeerplaats ligt), maar de daadwerkelijke planning hiervan is nog onbekend.

  1. Aandacht voor de wenselijke ontwikkelingen op het gebied van de accommodaties voor het Tilburgs Sport Akkoord.

Tijdens de Tilburgse Sportontmoeting op 14 april 2021 is er door de werkgroep accommodatie geïnventariseerd wat er al goed gaat en wat de wensen zijn bij de aanwezige sportaanbieders. Er was veel tevredenheid over de huidige accommodaties en de contacten daarover met de gemeente. Er werd voornamelijk aandacht gevraagd voor het “omvormen” tot multifunctionele accommodaties, door ze ook open te stellen voor andere doelgroepen en andere gebruiksfuncties”. Daarnaast werd aandacht gevraagd om accommodaties op tijd klaar te hebben en te zorgen dat uitbreiden van die accommodaties ook nog mogelijk is.

  1. Volgen van de ontwikkelingen van de Tilburgse atletiekaccommodatie.

In maart 2021 heeft de gemeente een haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd van drie locaties in Tilburg voor de atletiekaccommodatie. De TSR heeft de gemeente geadviseerd aandacht te schenken aan:

  • - de preselectie: zijn er nog andere gebieden die in aanmerking kunnen komen?
  • - de criteria: het zwaartepunt in het onderzoek ligt te eenzijdig op ruimtelijke en procesmatige criteria, en dat puur sportinhoudelijke criteria onderbelicht blijven;
  • - het proces: het is ons onduidelijk welk tijdpad gevolgd gaat worden.

In november heeft de gemeente uiteindelijk besloten dat de atletiekbaan op de huidige locatie op Stappegoor blijft. Daarop heeft de TSR contact gehad met de drie atletiekverenigingen. Zij waren zeer teleurgesteld over het genomen besluit van de gemeente en met name Attila zag op dat moment niet op welke manier de toezegging dat er nationale wedstrijden op de baan mogelijk moeten blijven, gecombineerd kan gaan worden met de semi-openbare toegankelijkheid van de baan. Voor de zomer van 2022 zou het ontwerp van de nieuwe atletiekbaan klaar moeten zijn.

 

De werkgroep Accommodaties zal in het nieuwe jaar de vinger aan de pols houden over de ontwikkelingen rondom de atletiekbaan. We blijven in gesprek met de diverse belanghebbenden en monitoren het vervolgproces. Ook houdt de werkgroep zicht op de mogelijke ontwikkelingen op accommodatiegebied die voortkomen uit het nieuwe collegeakkoord dat na de gemeenteraadsverkiezingen door de nieuwe coalitie geschreven wordt. Hierbij betrekken we de aanbevelingen die gedaan zijn in het Sportmanifest 2022-2026, onder andere over de inzetbaarheid van sportaccommodaties op multifunctioneel gebied. Natuurlijk houden we onze oren en ogen open voor wensen en problemen rondom accommodaties. We doen dit door samen met de sportverenigingen en de gemeente in gesprek te blijven.